หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-07 11:39:36


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 58G05 ชั้น G โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นประธาน

เรื่องเสนอในการประชุมดังกล่าว : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2562  และเรื่องเพื่อพิจารณา คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  และการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเรื่องอื่น ๆ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home