หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-31 14:42:55


วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประขุมคุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home