หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตอาสา ทำความสะอาดลานหน้าคณะฯ ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตอาสา ทำความสะอาดลานหน้าคณะฯ ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-29 19:38:25

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดขัดล้างพื้นบริเวณลานหน้าคณะฯ

ในการนี้ คณะฯได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home