หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-21 17:21:25
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th