หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและศาลฎีกา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและศาลฎีกา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 10:07:01


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล และนายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายการอบรมให้แก่ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการในศาลฎีกา สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา จำนวนทั้งสิ้น 131 คน โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ "สร้างสติในงาน สร้างความสำราญในทีม" ซึ่งการอบรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home