หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 16:04:29


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (กรรมการ) อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการ)


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก