หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 15:56:54


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล (ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร (กรรมการ)


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก