หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 17:51:36


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน (ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการ) อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช (กรรมการ)


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก