หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-17 19:42:10


วันที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและผู้แทน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระพิจารณาเรื่อง  การจัด Mini Conference ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการปรับปรุง/การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้นำข้อมูลจากการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จ.ชลบุรี มาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home