หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563
นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 15:28:50


ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G พิธีเปิดนิทรรศการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัย 

การวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาชุมชน ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตลาดต้องชมโมเดล จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนสกุลช่างเพชรบุรี และกลุ่มผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนการทำวิจัยดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home