หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-25 11:22:45


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นักประชาสัมพันธ์ และและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จำนวนไฟล์เอกสารที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search จำนวน 45 ไฟล์ ต่อเดือน ของแต่ละหน่วยงาน (รอบ9 เดือน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพข่าวจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / งานประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home