หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-11-17 12:13:34

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน หัวหน้าฝ่าย เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์