หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-03 11:52:03


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการได้แก่ ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (กรรมการ) ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ (กรรมการ) อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ (กรรมการ)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home