หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-15 19:25:31


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการ) และมี นางสาวรดาศา โพธิ์จาด เป็นเลขานุการ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home