หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-15 19:31:34


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ รองสาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (กรรมการ) และมี นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เป็นเลขานุการ 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home