หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-27 19:37:57

ทีมประทีปสุนันทา 
ทีมตาหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทสร้างสรรค์
ประเภทกระทงสวยงาม
ประเภทกระทงสวยงามเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประกวดและได้คว้ารางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกระทงสวยงาม เป็นของ ทีมตาหวาน นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) นายพัชร วังทะพันธ์ นางสาวกชกร เทพสนั่น และนายภูเทพ ทองเปี่ยม

2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระทงสร้างสรรค์ เป็นของ ทีมประทีปสุนันทา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นายทศพล ชนะชัย และนายเทวิระ สังข์แก้ว