หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > 2 อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอน ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2 อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอน ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-14 11:03:57


2 อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 58 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

▪️ อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (หัวหน้าสาขาวิชา) สอนในรายวิชา ศิลปะประดิษฐ์

▪️ อ.นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์ สอนในรายวิชา ศิลปะถ่ายภาพ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

tiktok : farssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home