หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาป.โทสาขาศิลปะการแสดง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช.
นักศึกษาป.โทสาขาศิลปะการแสดง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช.

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:39:54

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ นางสาวกิติยา ชูจันทร์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนครั้งนี้ด้วยโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ละครโนราร่วมสมัยเรื่องไกรทองเพื่อสะท้อนวาทกรรมเรื่องเพศ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ


รูปภาพเพิ่มเติม ป.โทได้รับทุนวิจัย.pdf