หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > หลักสูตร ป.โท ได้รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award)
หลักสูตร ป.โท ได้รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-01-16 11:44:35


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

“รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560

ระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (4.08 คะแนน ระดับดีมาก)