หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-21 10:26:21


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม   มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา คือการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพร้อมนี้ ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆกับคณะกรรมการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานของคณะ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อไป 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home