หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอน GE แบบใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอน GE แบบใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 17:49:25

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ (GE) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 จัดโดย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meetงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home