หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ทีมผู้บริหารเอาจริง เน้นในการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2561 ผลักดันผลงานวิจัยอาจารย์สู่ฐานข้อมูลนานาชาติหรือ SCOPUS
ทีมผู้บริหารเอาจริง เน้นในการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2561 ผลักดันผลงานวิจัยอาจารย์สู่ฐานข้อมูลนานาชาติหรือ SCOPUS

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-22 19:08:18เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์โรงแรมวังสวนสุนันทา ชั้น 2 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุมครั้งนี้มีประเด็นคือ รองคณบดีรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯในภาคเรียนที่ผ่านมา และแจ้งแผนการดำเนินงานในภาคเรียนถัดไป ซึ่งในการนี้ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญและผลักดันในเรื่องทำผลงานวิจัยของอาจารย์ให้สามารถตีพิมพ์สู่ฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล SCOPUS และมีการอ้างอิงผลงานวิจัยด้วย โดยคณะฯจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษา และสนับสนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บทความได้รับคัดเลือกตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ
อีกหนึ่งโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจาก วช. โดยคณะฯ จะจัดตั้งส่วนงานที่ดูแลและแต่งตั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยดังกล่าว เป็นผู้อำนวยการดูแลโครงการทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำการเขียนบทความ และช่วยคัดกรองเพื่อนำเสนอการขอทุนจาก วช. ต่อไป


ดูภาพเพิ่มเติม การประชุมคณาจารย์.pdf