หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณบดีศิลปกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับมูลนิธิไทยคม
คณบดีศิลปกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับมูลนิธิไทยคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-16 11:50:27วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงทิศทางและแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่าง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิไทยคม โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์จิตตปัญญาฯ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติต้อนรับและเข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าวด้วย
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home