หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-09 10:19:24


วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th