หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว/ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ > ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 18:59:59
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
นี่คือ ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดย..
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณผู้สนับสนุน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th