หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร
อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:16:00

(ขอบคุณภาพและข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร Patent Agent รุ่นที่ 20 ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ประดิษฐ์ ในการจัดเตรียมและดำเนินการยื่นคำขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และยื่นคำร้องคัดค้านอุทธรณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

พร้อมกันนี้ ยังมี นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรเช่นกัน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home