หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การอบรมถ่ายภาพพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Talent)
การอบรมถ่ายภาพพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Talent)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-19 11:13:07เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Talent) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ เชิญ คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง (The Art of Aud) หรือคุณอู๊ด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพและการจัดแสงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

 งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home