หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 13:47:47วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีนักศึกษาเข้าทำการสอบต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาววิภาวี อาขวานนท์ และนางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร และอาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ตามลำดับ ผลการสอบผ่านไปได้ด้วยดี จัดสอบ ณ ห้อง 2126 ชั้น 2 อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดูรูปภาพเพิ่มเติม สอบป้องกัน ป.โท (2 นศ.).pdf