หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 14:21:50

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ในรูปแบบออนไลน์ Google meet โดยเชิญ อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home