หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 14:00:29

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ หน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ หน้าจอ


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง จัดในรูปแบบออนไลน์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home