หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > เข้มข้น 2 วันเต็ม คณาจารย์นำเสนอโครงการวิจัย เชิญ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ให้ข้อเสนอแนะ
เข้มข้น 2 วันเต็ม คณาจารย์นำเสนอโครงการวิจัย เชิญ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ให้ข้อเสนอแนะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-04 11:24:55


   สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันภายหลังการลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม เพื่อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ของบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    วันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงจัดเวทีให้คณาจารย์นำสเนอโครงการวิจัย โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 และห้อง Smart Classroom ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home