หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-20 00:56:27

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (ประธานกรรมการ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ (กรรมการ)

3. อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจไพศาล (กรรมการ)

นางสาวจิตรานุช เวสา (เลขานุการ)

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home