หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-05 17:42:30

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เช้า) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (บ่าย)" ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร (ประธานกรรมการ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร (กรรมการ)

3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  โถวสกุล (กรรมการ)

นางสาวเกษรา บัวเล็ก (เลขานุการในช่วงเช้า) และนางสาวณฐอร พุทธวงค์ (เลขานุการในช่วงบ่าย)

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home