หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-27 21:15:10วันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี โดยมียอดปวารณาถวายจตุปัจจัยทั้งสิ้น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,139,999 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงครามงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home