หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี สายออกแบบและจิตรกรรม
ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี สายออกแบบและจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-02 12:17:45


สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ใช้หลัก ๓ ป.(ปรับ ปิด เปิด) วิทยากร โดย ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ นั้น

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะฯจึงจัดต่อเนื่องให้กับ 3 สาขาวิชาสายออกแบบ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 และสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัมนา เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด พร้อมทั้งให้อาจารย์ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home