หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม เตรียมความพร้อม จัดวิพากษ์ มคอ.7 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิลปกรรม เตรียมความพร้อม จัดวิพากษ์ มคอ.7 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-22 16:13:27


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ก่อนแบ่งกลุ่มย่อยวิพากษ์ตามสาขาวิชา ซึ่งคณาจารย์เข้าร่วมการวิพากย์อย่างพร้อมเพรียงกัน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home