หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะสิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะสิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:34:50


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ได้มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์สุวิธธ์ สาดสังฆ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในส่วนของโล่รางวัลสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน