หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน 3 ระบบ แก่บุคลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน 3 ระบบ แก่บุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-17 18:28:32

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน 3 ระบบ ได้แก่ moodle, eoffice และ academic search ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4