หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำศิลปะการแสดง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน โครงการ M-Culture Talent
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำศิลปะการแสดง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน โครงการ M-Culture Talent

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-04-09 09:41:57


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานสร้างสรรค์ในโครงการ M-Culture Talent ระดับ 4 จังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทศิลปะการแสดงร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันทั้งในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)  กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนินการ