หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ม.ศิลปากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 09:32:08


วันที่ 16 และ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา 082101 มนุษย์กับศิลปะ หัวข้อ "ศิลปะการแสดงตะวันออก" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home