หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 12:14:56

(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วันที่ 24 กรกฏาคม 2564 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับรายวิชา ทัศนศิลป์เพื่อศิลปะการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง 1 และ 2 และการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและบอดี้เพ้นท์ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง ที่มาจากข้อมูลประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา หัวข้อ “ภาพวาดเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง ในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา” โดยในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณชนะภพ วัณณโอฬาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง วังสวนสุนันทา และคุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ นักออกแบบศิลปะ สำหรับการแนะนำแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดง
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home