หลักสูตรฝึกอบรม


1
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา สำหรับโรงพยาบาล" รุ่นที่ 1-3

รายละเอียด คลิก
2หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา สำหรับรัฐวิสาหกิจ" รุ่นที่ 1-2
รายละเอียด คลิก

3
การอบรมพัฒนาทักษะผลิตสื่อการเรียนการสอน online & on-demand สำหรับครู/อาจารย์ ในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด คลิก

4
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา สำหรับวิทยาลัยของรัฐ" รุ่นที่ 1-2
รายละเอียด คลิกงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home