หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผส ...
2021-11-17 13:28:54
จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม ...
2021-10-19 16:11:14
ประกาศ ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา
ติดต่อสอบถาม แสกน Qr Code หรือโทร. 021601353-55 หรือสอบถามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-09-13 15:00:00
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 4))
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-09-06 11:55:16
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา• เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-08-05 17:11:50
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3))
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-07-19 18:49:41
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันเดียว!! ศิลปกรรม' วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.น้องๆที่ลงทะเบียน "รับการฉีดวัคซีน ...
2021-07-19 18:35:38
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียน "รับการฉีดวัคซีน  COVID-19" เข้ามาตรวจสอบรายชื่อ และดูกำหนดกา ...
2021-07-19 18:35:41
ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา 57-62
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-07-19 17:54:36
ประกาศย้อนหลัง