หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
1 เม.ย. 64 - 1 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)
7 สาขาวิชาของเรา "สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์" ...
13 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
กิจกรรมย้อนหลัง