หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

SSRU Music Conference & Workshop : The Guitar Maestro โดยนักกีตาร์คลาสสิกจาก Ayadaguitar
ประสบการณ์จริงและการได้ลงมือทำด้วยตนเองสำคัญกว่าการเรียนแค่ในห้องเรียน วันที่ 5 เมษายน 2567 สาข ...
2024-04-19 17:20:15
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"
วันที่ 4-5 เมษายน 2567 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2024-04-19 17:07:04
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2567
วันที่ 4 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบด ...
2024-04-19 16:38:48
ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ JIN Corporation จากประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลั ...
2024-04-19 16:33:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ชุติกา ...
2024-04-19 16:26:18
ประชุมอาจารย์ผู้เป็นศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเตรียมการจัดงานคืนสู่เหย้า คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 2 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายก ...
2024-04-19 16:18:09
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำผ้าบาติกโบราณ
วันที่ 2 เมษายน 2567 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่ว ...
2024-04-19 16:13:18
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ เพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 2 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายก ...
2024-04-19 16:06:23
โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Seminar of Acting : เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร”
วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศ ...
2024-04-19 15:59:42
โครงการสัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ “Born to CE”
วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นัก ...
2024-04-19 15:43:02
ข่าวย้อนหลัง