หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชช ...
2020-09-21 19:05:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี ...
2020-09-21 16:31:15
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 โด ...
2020-09-21 13:02:02
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามก ...
2020-09-21 12:52:44
ประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชา ...
2020-09-21 12:49:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายและ workshop "การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม"
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายและworkshop ในหัวข้อ & ...
2020-09-21 11:47:51
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.เอก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึก ...
2020-08-19 16:07:00
workshop : Drag Make-up แขนงวิชาศิลปะการแสดง
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถว ...
2020-08-19 15:08:58
สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึก ...
2020-08-19 01:50:03
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึก ...
2020-08-19 00:07:28
ข่าวย้อนหลัง