หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรายงานการท ...
2020-10-29 11:00:51
เข้มข้น 2 วันเต็ม คณาจารย์นำเสนอโครงการวิจัย เชิญ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ให้ข้อเสนอแนะ
   สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันภายหลังการลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม เพื ...
2020-10-19 14:06:14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์ลงฐานข้อมูล Scopus
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ ...
2020-10-29 10:50:53
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสรุปประเด็น เตรียมเขียนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่า ...
2020-10-09 11:34:46
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชช ...
2020-09-21 19:05:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี ...
2020-09-21 16:31:15
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 โด ...
2020-09-21 13:02:02
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามก ...
2020-09-21 12:52:44
ประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชา ...
2020-09-21 12:49:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายและ workshop "การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม"
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายและworkshop ในหัวข้อ & ...
2020-09-21 11:47:51
ข่าวย้อนหลัง