หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

The 4th Indonesian Performing Arts Festival (IndoFest)
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดโครงการ The ...
2021-01-18 21:28:12
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติก
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานฑูตอินโดเนีย จัดกิจกรรม workshop การทำผ้ ...
2021-01-18 20:56:14
การเสวนา "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานจิ ...
2021-01-18 13:09:00
หัวหน้าสำนักงานนัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนฯ (วาระพิเศษ) ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมบุคลากรสาย ...
2020-11-05 15:42:24
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรายงานการท ...
2020-10-29 11:00:51
เข้มข้น 2 วันเต็ม คณาจารย์นำเสนอโครงการวิจัย เชิญ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ให้ข้อเสนอแนะ
   สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันภายหลังการลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม เพื ...
2020-11-04 11:24:55
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์ลงฐานข้อมูล Scopus
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ ...
2020-10-29 10:50:53
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสรุปประเด็น เตรียมเขียนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่า ...
2020-10-09 11:34:46
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชช ...
2020-09-21 19:05:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี ...
2020-09-21 16:31:15
ข่าวย้อนหลัง