หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ศิลปกรรม จัดอบรมให้กับบุคลากรพัฒนาศักยภาพและทัศนคติในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการการเรียนรู้ใ ...
2019-08-17 20:32:27
ศิลปกรรม จัดการอบรมและชี้แนะการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมและชี้แนะการลงทะเบียนเรียนให้กับ ...
2019-08-17 19:51:31
สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมิ ...
2019-07-15 19:42:16
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารั ...
2019-07-15 19:31:34
ศิลปกรรม จัดอบรมปีที่ 2 วิทยากรศูนย์จิตตปัญญาฯ ปรับทัศนคติใหม่ รุ่นพี่สโมฯ เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 62
เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู ...
2019-07-15 16:18:12
สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2019-07-15 19:25:31
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข ...
2019-07-15 19:25:48
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ...
2019-07-11 14:48:56
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.ตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจ ...
2019-07-05 14:06:58
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ ...
2019-06-25 11:22:45
ข่าวย้อนหลัง