หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเ ...
2022-07-17 14:33:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรม ...
2022-07-17 14:29:28
ประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2022-07-17 14:06:54
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงก ...
2022-07-17 14:00:29
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 [สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย] และ [สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์] ...
2022-07-17 13:47:09
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโคร ...
2022-07-17 13:36:08
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศ ...
2022-07-17 13:30:43
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตร ป.ตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรีย ...
2022-07-17 13:24:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแ ...
2022-07-17 13:19:06
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 [สาขาวิชาจิตรกรรม] และ [สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์] คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร ...
2022-07-17 13:11:26
ข่าวย้อนหลัง