หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั ...
2022-09-15 15:23:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยรา ...
2022-09-15 13:29:38
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเก ...
2022-07-17 17:09:37
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565  โดยมี ...
2022-07-17 16:28:51
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเ ...
2022-07-17 14:33:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรม ...
2022-07-17 14:29:28
ประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2022-07-17 14:06:54
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงก ...
2022-07-17 14:00:29
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 [สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย] และ [สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์] ...
2022-07-17 13:47:09
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโคร ...
2022-07-17 13:36:08
ข่าวย้อนหลัง