หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยนางสาวชญาภา แจ่มใส หัว ...
2021-07-19 21:11:55
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป ...
2021-07-20 00:30:37
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ป ...
2021-07-19 19:01:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) โดยมี ผศ.ดร.เอกพง ...
2021-07-19 18:28:49
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร ...
2021-07-19 18:24:20
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอน GE แบบใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิล ...
2021-07-19 17:49:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2021-07-19 16:59:41
Day2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 16:41:34
Day1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 16:41:45
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 14:21:50
ข่าวย้อนหลัง